Deklaracja dostępności


 • Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Statystyki NFZ.
 • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23.
 • Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • w kodzie każdej strony określamy użyty na niej język,
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących,
 • zapewniamy możliwość łatwego powiększenia tekstu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Paweł Grzybowski,
e-mail: wnioski.dostepnosc@nfz.gov.pl
tel.: 22 572 60 14 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Masz prawo do:
 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Co powinno zawierać żądanie:
 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Adres siedziby:
Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • dwa od ul. Niepodległości (wejścia od parkingu) oznaczone literą A i D
 • dwa od ul. Rakowieckiej oznaczone literą B i C.

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

 • Przy schodach do wejścia A i B i D znajdują się podjazdy dla wózków.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A i B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 • W budynku są windy.
 • Do części korytarza prowadzą podjazdy i schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, przy pochylni po prawej stronie od wejścia B.
 • Przy wejściu A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W siedzibie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w kancelarii znajdującej się przy wejściu B.
 • W siedzibie są pętle indukcyjne.

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.